hij hem

hij hem
Nu in de winkel

dinsdag 8 februari 2011

Vallende mannen vertaald (1 gedicht althans) in het Fries

Hetzelfde gedicht, maar het is nu door collega Henk Wolf vertaald in het Fries.

De falkeunstner

y.m. Bas Jan Ader

Falle is loslitte
it stuit útmeitsje
datst dy oerjoust
oan swiertekrêft.

Ik bin te mismoedich
om dy te fertellen
dat.

Fêsthâlde is de foarboade
fan fallen. Fêsthâlde
is ûnwissichheid yn 'e fingers.

De oseaan op farre is
horizontaal falle
dan litst de ûnwissichheid
achter by de minsken
dy't dy útswaaie.

Do sjochst my gûlen
do sjochst my fallen
do sjochst my hjirwei gean
dat litsto net los.

Coen Peppelenbos

Geen opmerkingen: